سیاست جنائی ایران در حمایت از حقوق تألیف، ترجمه و نشر
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1389
نام استاد/نام دانشجو : سیدعباس حسینی نیک