اعتبار نظرکارشناسی در حقوق کیفری افغانستان و فقه امامیه و حنفیه
33 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیه 1389
نام استاد/نام دانشجو : محمدعلی ابراهیمی