اصول حاکم بر سیاست جنایی اسلام در قبال جرایم منافی عفت
57 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1389
نام استاد/نام دانشجو : فاطمه مهدی پور