حمایت کیفری و انتظامی از اخلاق حرفه ای در وکالت دادگستری
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1389