معامله با قصد فرار از دین با تأکید بر رویه قضایی
39 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1389
نام استاد/نام دانشجو : محمود واحدی