پیشگیری از جرایم سازمان یافته در کنوانسیون های پالرمو و مریدا با رویکرد به سیاست جنایی ایران
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1389
نام استاد/نام دانشجو : زهرا ساریخانی