حمایت کیفری از اموال در فرایند خصوصی سازی
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1389
نام استاد/نام دانشجو : سیداصغر موسوی