مسئولیت حقوق کیفری کارمندان دولت در حقوق جزای ایران و افغانستان
61 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیه 1389
نام استاد/نام دانشجو : محمدرحیم اصغری