مبانی مشروعیت ضرورت و رابطه دفاع مشروع با آن
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم 1390
نام استاد/نام دانشجو : سعید عبداللهیار