مطالعه تطبیقی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران و مصر
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد 1390
نام استاد/نام دانشجو : عبدا... یوسفی