قتل در حکم شبه عمد
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه پردیس قم
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : روح ا... شمشیری