پیشگیری از جرایم اقتصادی در سیاست جنایی ایران و اسناد سازمان ملل متحد
40 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه تهران
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : توران توسلی زاده