بررسی دفاع مشروع در حقوق کیفری و چالشهای آن
48 بازدید
محل نشر: کارگاه آموزشی در دادگستری استان کرمانشاه بهار 1390،
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی