پیشگیری از جرایم سازمان یافته
52 بازدید
محل نشر: مجموعه مقاله ها و سخنرانی های پیش همایش)، مکان: دانشگاه تهران، تیرماه 1387
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی