درآمدی بر فهم جرم سازمان یافته فراملی
44 بازدید
محل نشر: مجله حقوقی و قضایی دادگستری، 1380
نقش: مترجم
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی