سیاست کیفری ایران در قبال تطهیر پول با رویکرد به حقوق جزا بین الملل
45 بازدید
محل نشر: 1382، Penal Revista
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی