حمایت کیفری از حقوق شهروندی در ایران، مجله کارآگاه
48 بازدید
محل نشر: دوره دوم، شماره 4، پاییز 1387
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی