سقوط مجازات قصاص به سبب تملک حق قصاص
64 بازدید
محل نشر: مجله علمی پژوهشی مطالعات اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، بهار و تابستان 1388
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی