بازپژوهی جرم مرکب در حقوق کیفری ایران
46 بازدید
محل نشر: آموزه های حقوق کیفری » پاییز و زمستان 1391- سال دوم، شماره 4
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی