پولشویی، آثار و عکس العمل ها
45 بازدید
محل نشر: اندیشه های حقوقی » زمستان 1382 - شماره 5 (18 صفحه - از 87 تا 104)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پولشویی به نقل و انتقالهای متقلبانه‌ای اطلاق می‌‌شودکه در درآمدهای نامشروع و حاصل از جرم و جهت مشروع جلوه دادن و در نتیجه دور نگه داشتن آنها از معرض کشف و مصادره صورت می‌گیرد. این پدیده که در پی گسترش جرایم سازمان یافته بویژه بصورت فراملی و بین‌المللی مورد توجه جرم شناسان قرار گرفته است، آثار نگران کننده‌ای را به همراه دارد. علیرغم اقدامات ویژه‌ای که برای مبارزه با این پدیده در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای از یک طرف و حقوق داخلی کشورها از طرف دیگر صورت گرفته، در سیاست جنایی ایران تدابیر مناسبی برای مبارزه با این پدیده‌اندیشیده نشده و در نتیجه لازم است ضمن بستر سازیهای لازم اقتصادی، با تدوین قوانین متناسب و کارآمد، این پدیده جرم‌انگاری شده و همزمان اقدامات دو جانبه و چند جانبه لازم به همراه تدابیر فراگیر داخلی جهت مبارزه همه جانبه با آن صورت گیرد. در این صورت مقاله ضمن بررسی اسناد بین‌المللی ومنطقه‌ای در این خصوص حقوق داخلی ایران و تدابیر مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. واژگان‌کلیدی: پولشویی، درآمدهای جرم، حقوق جزا، جرایم سازمان یافته.