اصل برائت و موارد عدول از آن در حقوق کیفری
38 بازدید
محل نشر: مجتمع آموزش عالی » پاییز 1381 - شماره 14 (24 صفحه - از 65 تا 88)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اصل برائت از اصول اساسی حاکم بر جریان دادرسی کیفری است که‌ نتایج مهمی را به نفع متهم در پی دارد.اگرچه این اصل از مقتضیات عدالت‌ حقوقی است،در عین حال در حقوق جدید،در مواردی خاص مصالح عالیه‌ مقتضی محدود شدن قلمرو این اصل یا جایگزینی و تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت می‌باشد.از جمله مهم‌ترین موارد عدول از اصل برائت که در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی برخی کشورهای پیشرفته پذیرفته شده است، وجود ثروت‌ها و سرمایه‌های مظنون است که ظن تحصیل آن‌ها از طریق‌ فعالیت‌های مجرمانه می‌رود.در چنین مواردی بار اثبات معکوس شده و بر متهم است که مشروعیت منشأ این ثروت‌ها را اثبات کند.نگارنده با تحلیل این‌ قاعده،به نقد برخی مواد قانونی در حقوق کیفری ایران پرداخته است. واژگان کلیدی: اصل برائت،دادرسی کیفری،اماره مجرمیت،تقدم، عدالت حقوقی
آدرس اینترنتی