سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز پژوهش کتابخانه مجلس شورای اسلامی  
مسئول 
1377/01/01 
1378/01/01 
اجرائی 
همکاری 
مجله فقه و حقوق 
عضویت در هیئت تحریریه  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
کانون وکلای دادگستری مرکز 
عضو کانون و وکیل پایه یک دادگستری  
 
 
وکالت  
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  
عضویت در شورای علمی گروه فقه و حقوق 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گروه حقوق 
عضویت در شورای علمی  
 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه پردیس قم 
مدرس 
 
 
حقوق - حقوق جزا و جرم شناسي 
تدریس 
دانشگاه پردیس قم 
مدرس 
 
 
حقوق جزای عمومی 
تدریس 
دانشگاه پردیس قم 
مدرس 
 
 
حقوق جزای عمومی 
تدریس 
دانشگاه پردیس قم 
مدرس 
1381/04/31 
 
حقوق جزای بین الملل 
تدریس 
دانشگاه پردیس قم 
مدرس 
 
 
متون فقه 
تدریس 
دانشگاه پردیس قم 
مدرس 
 
 
متون حقوقی 
همکاری 
شورای علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ، گروه فقه و حقوق 
عضو شورا 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گروه حقوق 
عضو شورا علمی 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز پژوهش کتابخانه مجلس شورای اسلامی  
مسئولیت 
1377/01/03 
 
اجرائی 
همکاری 
مجله فقه و حقوق 
عضویت در هیئت تحریریه  
 
 
نویسندگی